معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

معاونت طب سنتی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

با توجه به نیاز جامعه به برخورداری از خدمات مورد تائید و استاندارد طب سنتی، علاقه‌مندی و استقبال پزشکان عمومی به ارائه این گونه خدمات و موافقت وزارت بهداشت و انجمن علمی طب سنتی ایران در خصوص توانمند سازی پزشکان در خصوص آشنایی و ارائه خدمات تائید شده به عموم جامعه؛ گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا در این راستا اقدام به ثبت نام و آموزش پزشکان عمومی نموده است. تا انشاءالله با ارائه مدل استاندارد و مناسب در زمینه آموزش طب سنتی ایران، از یک سو فرصت برخورداری عموم مردم از خدمات ارزشمند طب سنتی را افزایش داده و از سوی دیگر با تهدید جدی موجود در این خصوص که یا در اثر ضعف دانش پزشکان عزیز و یا مداخله افراد سودجو و غیر متخصص پدید می‌آید، به نحوی شایسته مقابله نماید. باشد که با تعامل مناسب بین پزشکان محترم و متخصصین این رشته، طب سنتی ایران به فرصتی عالی جهت انجام پژوهشهای علمی، ارتقاء بهداشت و اصلاح سبک زندگی و ارائه خدمات درمانی صحیح تبدیل گردد.

پزشکان محترم می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به معاونت درمان دانشگاه مراجعه نمایند.