معاونت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

معاونت طب سنتی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

اولين همايش روساي ادارات طب سنتي و مكمل در مورخ 96/04/20 با حضور 52 نفر از سراسر كشور در وزارت بهداشت تشكيل شد که دکتر صدیق از فسا نیز جزء شرکت کنندگان این جلسه بود. در اين جلسه كليت چگونگي شكل گيري اين اداره و تعامل آن با معاونت درمان ارائه و اعضاء بخشي از نقطه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نمودند. در اين جلسه تاكيد بر نقش هماهنگ كنندگي و همكاري اين اداره ذيل معاونت درمان و بين اين معاونت و گروه طب سنتي شد. بعلاوه تاكيد بر نداشتن نقش نظارتي و اجرايي صرف براي اين اداره نيز مطرح گرديد و بيان شد كه اين اداره ساز و كاري موازي با ساير قسمتهاي معاونت درمان نداشته و ميتواند پيشنهاد دهنده برنامه و نقطه نظرات تخصصي در خصوص موارد مرتبط با طب سنتي-مكمل در عرصه درمان به سازمانها يا بخشهاي مربوطه باشد. همچنين تاكيد شد كه روسا يا افراد مشغول در اين اداره بايد توجه جدي به ملاحظات پرخطر و كم خطر و تفكيك آنها نمايند. در پایان، دبيرخانه وزارت بهداشت، اداره ارزشيابي مدارك كه ذيل اداره آموزش مداوم قرار دارد و سامانه‌هاي مرتبط با اين موارد جهت استعلام معرفي شدند و خاطر نشان كردند كه تاكنون به جز وزارت بهداشت، دانشگاه‌هاي مرتبط با آن و انجمن علمي طب سنتي، هيچ مركز يا سازماني به عنوان منبع معتبر جهت ارائه گواهي‌نامه مورد قبول براي فعاليت در عرصه‌هاي مرتبط با طب سنتي وجود ندارد.

20170711 085941

 

20170711 110412